Výchovné program a projekty v MŠ Sedmikráska

Kultura v MŠ

Ve školce se pořádá 1x měsíčně divadelní představení pro děti.

Školní knihovna

V rámci projektu „Kniha, přítel na celý život“ funguje na naší školce knihovna. Na začátku roku dostanete průkazku do školní knihovny a na základě ní si poté, jako v opravdové knihovně, můžete s dětmi půjčovat pohádky, bajky, encyklopedie nebo třeba komiksy. V naší rozsáhlé sbírce máme i vzdělávací tituly pro dospělé.

Bezpečnost a prevence

Posilujeme prosociální chování dětí, vytváříme a prohlubujeme prosociální postoje, aby děti přirozeně akceptovaly druhého i s jeho odlišnostmi, chovaly se empaticky, pomáhaly si navzájem a uvědomovaly si, že každý může svým chováním přispět k prostředí pohody a bezpečí.

  • Hasiči
  • Záchranáři
  • Policie
  • Dopravní výchova
  • Drogová prevence

Tematické & Třídní projekty

Na začátku roku stanovujeme tematické projekty na určitá témata. Třídní učitelky jednotlivých tříd si také zajišťují svoje třídní projekty. Škála projektů pro děti je tedy každý rok jiná, ale rozhodně rozmanitá. Zde je příklad sedmikráskových projektů:

  • Hudební workshop
  • Kniha, přítel na celý život
  • Dravci
  • Poznáváme Prahu
  • Canisterapie

Se Sokolem do života

Aneb, svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Do sokolského projektu pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí Se Sokolem do života jsme zapojeni od školního roku 2020/2021. Dnešní děti se málou hýbou, a proto chceme změnit špatné pohybové návyky dětí a podpořit u dětí  zdravý vývoj.

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci – na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.

Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.   


Prima Vizus

Na zraku dětí nám záleží

Projektu se zúčastňujeme pravidelně každý rok a domníváme se, že je velice důležitý. Oční vady u dítěte si nemusíte všimnout ani vy, ani my. Někdy se vada odhalí, když dítě „kreslí nosem“, kreslí vývojově jakoby opožděně – velké tvary či kreslí tmavými barvami. Někdy na vady ale běžným pozorovacím způsobem nepřijdeme. Proto preventivní screeningové vyšetření bezdotykovou kamerou považujeme za výhodné, rychlé, funkční. V minulých letech bylo odhaleno několik dětí s oční vadou a to již určitě stojí za to!

Metoda Dobrého startu

Reedukační program pro děti s OŠD nebo předškoláky ohrožené školním neúspěchem.

Metoda Dobrého startu je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utvá­ření sociálních vztahů. Přispívá k lateralizaci, vnímání tělesného schématu а k zlepšení vnímání pravolevé orientace na vlastním těle, ale i v prostoru. Má zásadní vlivn na rozvoj grafomotoriky, psychomotoriky a na motivace k učení. Nezanedbatelný je i pozitivní emoční prožitek  a důležitým prvkem je  rytmizace. Metoda je určena pro děti v předškolním věku, především pro rizikové děti na počátku školní docházky. U dětí se specifickými poruchami učení, chování i řeči může být aplikována i jako součást terapie. Lze ji dělat skupinově i individuálně.

Vyučující: Mgr. Tereza Hoťková