Aktuality

Aktuální informace pro rodiče

Co nám hoří?

MIMOŘÁDNÝ PROVOZ

Dle rozhodnutí Vlády ČR jsou od 1.3.2021 uzavřené školy a mateřské školky, ale pro vybrané profese, které jsou uvedené na webové stránce Praha EU, je otevřena Masarykova základní škola a MŠ Sedmikráska.

Pro zařazení dítěte do těchto zařízení je potřeba, aby zaměstnavatel zaměstnance IZS nebo dále uvedených profesí v rozhodnutí MHMP, poslal seznam zájemců s kontaktními údaji na emailovou adresu: stanislav.sivaninec@praha.eu.

Magistrát hlavního města Prahy Vás následně zkontaktuje a sdělí Vám, kam bylo Vaše dítě zařazeno.

V případě dotazů kontaktujte referentku školství mailem: lucie.furjesova@praha21.cz

Organizace školního roku

DatumAkce
1.3.-21.3.2021MŠ UZAVŘENA
1.3.-7.3.2021Jarní prázdniny
31.3.2021Povídání s Mláďaty (Divadelní představení)
2.4.-5.4.2021Velikonoce
27.4.2021Princezna Čokoláda (Divadelní představení)
23.6.2021Honza Popleta a Maskoň Mimoň (Divadelní představení)

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole

Mimořádná pravidla pro pobyt dětí v mateřské škole

MŠ Sedmikráska je určena nařízením primátora hlavního města Prahy Čj.: MHMP 271830/2021 ve smyslu Usnesení vlády České republiky č. 212 ze dne 26. 2. 2021, aby vykonávala péči o děti ve skupinkách nejvýše 15 dětí ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou zaměstnanci

 • bezpečnostních sborů,
 • obecní police
 • poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví
 • příslušníci ozbrojených sil
 • určené školy (MŠ Sedmikráska)
 • a dalších profesí viz:

 https://www.praha.eu/file/3203162/_1699775_ROZHODNUTI_urcene_skoly_PRM_9_11_2020_upad.pdf> j

Veškeré aktivity a péče o děti budou vykonávány ve skupině v maximálním počtu 30 dětí, v MŠ Sedmikráska budou zřízena 1 skupina. Seznamy dětí, pro které je provoz určen dodá MHMP.

Zaměstnanci a děti jsou povinni řídit se aktuálními obecně platnými opatřeními, která jsou aplikována v případě infekční nákazy a zároveň se musí řídit aktuálně platnými doporučeními orgánu veřejného zdraví pro zabezpečení prevence proti nákaze koronavirem SARS-CoV-2.

Hygienická pravidla pro děti a zaměstnance

 • zaměstnanci musí mít po celou dobu pobytu v areálu mateřské školy mít krytá ústa a nos respirátorem třídy FFP2
 • Učitelky se stravují mimo prostory určené dětem, při jídle se vystřídají tak, aby nesnímaly respirátor v přítomnosti dětí.
 • Je nepřípustné odkládat použité respirátory do odpadu v MŠ!
 • Učitelky kontrolují a vedou děti k častému mytí rukou, provádí nácvik správné techniky mytí rukou, opakují s dětmi pravidla osobní hygieny.

ORGANIZACE MIMOŘÁDNÉHO PROVOZU

Provoz

 • Provoz MŠ je zajištěn v pracovní dny od 7.00 do 18.00

v případě oprávněné potřeby zákonných zástupců lze provoz po dohodě prodloužit.

 • Zákonní zástupci mohou přivádět a odvádět děti dle svých potřeb (není určena hodina příchodu a odchodu v rámci provozní doby).
 • Pro omlouvání dětí a komunikaci zákonných zástupců s MŠ slouží

e-mailomluvy.izs@seznam.cz

telefon 281 012 811

 • Každou směnu zajišťují péči o děti dvě dospělé osoby, jedna učitelka, druhá  provozní zaměstnanec. Provozní zajišťuje přebírání dětí od zákonných zástupců, předávání dětí při odchodu, výdej stravy, provozní potřeby dětí (pomoc s hygienou atd.) a další činnosti dle potřeby.

Předávání dětí

 • Zákonný zástupce předává dítě před vstupem do budovy MŠ
 • Zákonným zástupcům není povolen vstup do budovy
 • Zákonný zástupce vyčká, než zaměstnanec MŠ změří dítěti teplotu (bezkontaktním teploměrem) a převezme věci pro dítě. Teprve potom je dítě převzato do péče MŠ a zákonný zástupce může odejít.
 • Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu.

Stravování

 • Kuchařky, které připravují jídlo, mají zákaz vstupu do prostor, kde se zdržují děti. Hotové jídlo k výdeji předávají ve spojovací chodbě provozní. Ta je povinna mít při jakékoli manipulaci s nádobím, příbory nebo potravinami ochranné rukavice. Provozní zajistí i mytí nádobí v myčce ve výdejní kuchyňce.
 • Děti mají nárok na stravování podle vyhlášky 107/2005 Sb. V případě, že budou děti v MŠ přítomny déle, než do 17.00, bude jim nad rámec vyhlášky poskytnuta druhá odpolední svačina.

Úplata

Služba mimořádného provozu včetně stravování dětí je bezplatná.

Výchova a vzdělávání

Mateřská škola dětem poskytuje péči:

 • Dozor a dohled
 • Stravování
 • Vhodné výchovně vzdělávací činnosti

Při plánování činností pro děti učitelka nemusí vycházet ze Školního vzdělávacího programu. Dbá, aby připravované činnosti odpovídaly věku dětí a jejich potřebám. Činnosti plánuje tak, aby omezila fyzický kontakt mezi dětmi

Po dobu mimořádného provozu MŠ neposkytuje podpůrná opatření a povinné předškolní vzdělávání.

Další ustanovení

Po dobu mimořádného provozu zůstávají v platnosti všechny směrnice a nařízení ředitelky MŠ a ustanovení Školního a Organizačního řádu, kterých se nedotýkají tato mimořádná pravidla.

Oznámení

Oznamuji zákonným zástupcům dětí, pro které primátor hlavního města Prahy určil školu nebo školské zařízení, že nemají nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření mateřské nebo základní školy.

Platnost pravidel od 1. 3. 2021 do skončení mimořádného provozu

V Praze dne 1. 3. 2021

                                                                                                                  Mgr. Martina Kubová

                                                                                                                     ředitelka MŠ Sedmikráska