Platby

Základní informace o platbách

Placení stravného a školného probíhá výhradně formou platby z vašeho bankovního účtu na sběrný účet mateřské školy. Školné a stravné je hrazeno dohromady.

ZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO A ŠKOLNÉHO

1. Převodem na účet – vyplníte předtištěný formulář, který odevzdáte na své třídě. Číslo účtu pro platbu stravného: 7912640037/5500, číslo účtu pro pro platbu školného: 7912640029/5500. Variabilní symbol bude přidělen každému dítěti zvlášť a bude platit po celou dobu docházky do MŠ. 

2. Hotově – ve výjimečných případech po osobní domluvě s vedoucí školní jídelny

PLATBY

Platba za stravné je hrazena zálohově zároveň s úplatou za předškolní vzdělávání. První platbu je potřeba uhradit do 10. září, další platby musí být uhrazeny vždy dopředu na následující měsíc a to nejpozději do 20. dne předchozího měsíce. Přeplatky stravného se vrací vždy na konci školního roku na číslo bankovního účtu, který nahlásí zákonní zástupci dítěte vedoucí školní jídelny současně s vyplněnou přihláškou ke stravování. Doporučujeme tedy hlásit změnu bankovního účtu!

ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Platba za školné není účtována dětem, které do 31. srpna 2022 dovršily věku 5 let. Pro všechny ostatní je stanovena částka za vzdělávání pro školní rok 2022/2023 na 800,- měsíčně. Částku je možné zaslat na účet mateřské školy. Číslo účtu: 7912640029/5500.
Zálohy za stravné činí 1000Kč pro děti do 6 let a 1060Kč pro děti nad 6 let (odklad školní docházky) měsíčně. Číslo účtu pro platby záloh stravného: 7912640037/5500Nezapomeňte uvádět variabilní symbol Vašeho dítěte!

KULTURNÍ AKCE

Peníze na kulturní akce dětí 1 600,-Kč, prosíme, posílejte do konce září 2022 na k tomu zřízený účet 1387546044/3030.
Do zprávy pro příjemce napište jméno Vašeho dítěte a použijte stejný variabilní symbol, jako na platbu stravného.