Category "Nezařazené"

25Led2021

Vážení rodiče,

dle rozhodnutí Hygienické stanice (viz. údaje níže) oznamujeme uzavření MŠ Sedmikráska od 25.1.2021.

MŠ Sedmikráska

ROZHODNUTÍ

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, jako věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. a) a m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a místně příslušný podle § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., rozhodla podle § 69 odst. 1 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 94 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. takto:

Právnické osobě Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Lišická 1502, příspěvková organizace, IČO 49367820se sídlem Lišická 1502, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy(dále též „účastník řízení“) se v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV)

n a ř i z u j e

plnit mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie do 31. 1. 2021 (včetně), spočívající v:

– uzavření mateřské školy, na adrese Lišická 1502, 190 16, Praha 9 -Újezd nad Lesy.

Odůvodnění:

Na základě skutečnosti, že byl dne 21. 1. 2021 na základě epidemiologického šetření zjištěn výskyt jednoho případu infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) v kolektivu výše uvedeného zařízení a následně byl dne 21. 1. 2021 hlášen výskyt nově zjištěného případu infekčního onemocnění novým koronavirem (2019-nCoV) ve stejném kolektivu školského zařízení a karanténa byla nařízena v zařízení u více než 30% dětí a pedagogických pracovníků, dále s přihlédnutím k cestě přenosu daného infekčního onemocnění a charakteru školského zařízení, bylo rozhodnuto o přijmutí opatření uvedeného ve výroku rozhodnutí.


10Čvc2020

Hlavním záměrem naší mateřské školy je podporovat u dětí zdravé sebevědomí, samostatnost, aktivitu, vytvářet podmínky pro radostnou atmosféru plnou důvěry, kamarádství, komunikace, empatie a individuálního přístupu, podněcovat myšlení, asertivitu a především vnímat každé dítě jako jedinečnou neopakovatelnou bytost s vlastními schopnostmi, dovednostmi a potřebami.